REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
SALON KOSMETYCZNY DERMENA

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Salonu
Kosmetycznego DERMENA z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowa 33 (zwanego dalej “salonem”).

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o usługach lub zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub
zabiegi świadczone przez pracowników salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.

3. Klientem salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia
posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia
przebywająca w salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Skorzystanie z dowolnej usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

 

§ 2 – UMAWIANIE WIZYT


1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyt osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie
wiadomości na adres mailowy salonu (biuro@salon-dermena.pl)

2. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, zwłaszcza w przy-
padku nowych klientów oraz klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w
umówionym terminie.

3. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

4. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania usługi w przypadku
klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

5. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej
terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie
traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.

6. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem
i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny
przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej
później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówio-
nym terminie.

7. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

8. W przypadku spóźnienia klienta salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania usługi, o czym
klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą usługę obowiązuje
pełna odpłatność.

9. W przypadku spóźnienia klienta salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi, jeśli osiągnięcie
pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku salon
zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.

10. Jeśli salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

11. Jeśli wykonanie usługi opóźni się z winy salonu, usługa nie zostanie skrócona.

 

§ 3 – KWALIFIKACJA DO ZABIEGU


1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza wywiad,
który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych
preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.

4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad
stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

 

§ 4 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon Kosmetyczny Dermena.

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania usług).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

 

§ 5 – STANDARDY HIGIENICZNE


1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji
powierzchni oraz wytycznych opracowanych na czas epidemii.

2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.

3. Po wejściu do salonu klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.

4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę.

5. Narzędzia wykorzystywane do zabiegów są jednorazowe lub wielorazowego użytku poddawane
procesowi dezynfekcji i/lub sterylizacji.

6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w
salonach beauty.

§ 6 – PŁATNOŚCI
1. Klient ma możliwość płatności za usługi w salonie gotówką, kartą płatniczą lub bonem upominkowym.

2. Cennik usług dostępny jest w salonie i na stronie www.salon-dermena.pl

`4. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych na wybrane usługi, których zasady
będą udostępnione klientom z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

§ 7 – KARTA STAŁEGO KLIENTA


1. Kartę Stałego Klienta otrzymuje każdy klient, który skorzysta z usług salonu jednorazowo na kwotę 150 zł,
lub kwotę 250 zł wydaną w ciągu 1 miesiąca.
2. Do Karty Stałego Klienta wpisywane są zabiegi od kwoty 30 zł.
3. Przy 10 wizycie klient otrzymuje 10% rabat do wykorzystania na dowolny zabieg znajdujący się w ofercie
salonu, z którego powinien skorzystać w ciągu miesiąca od daty jego obowiązywania.
4. Promocje skierowane do posiadaczy karty, nie łączą się z promocjami okazjonalnymi skierowanymi do
ogółu klientów.
5 Użytkownikiem karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
6. Klient akceptuje postanowienia wynikające z niniejszego regulaminu w momencie pierwszego użycia karty.
7. Karta Stałego Klienta ważna jest przez 12 miesięcy od daty otrzymania.
8. Salon Kosmetyczny Dermena zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu.

§ 8 – BONY UPOMINKOWE


1. Salon prowadzi sprzedaż bonów upominkowych.
2. Bony upominkowe są imienne i upoważniają do skorzystania z usług salonu zgodnie z obowiązującym
cennikiem i wartością posiadanego bonu.
3. Bony upominkowe można wykupić na konkretną usługę lub na dowolną kwotę.
4. Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie terminu ważności bonu, jego w
całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
5. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
6. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod numerem telefonu
883 214 363 lub 790 887 785.
7. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić na 24h przed jej terminem drogą telefoniczną, mailową lub
osobiście. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w podanym terminie bon
upominkowy traci ważność.
8. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
9. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
10. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu, jeżeli wartość usług, z których chce
skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
11. Określone w bonie usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty salonu, w
ramach kwoty obejmującej wartość bonu lub wykupionego zabiegu.

 

§ 9 – REKLAMACJE


1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji usługi. Reklamację należy zgłosić w ciągu 5 dni od daty
zabiegu lub wystąpienia powikłań powstałych po zabiegu.

2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów usługi, albo wykonania nieodpłatnych poprawek.

3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w salonie.

4. Salon ma 7 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji salon spełni żądania klienta.

6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni
kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania salon ma 14 dni kalendarzowych.

7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną usługę.

8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym
zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciw-
wskazań do jego wykonania.

9. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez klienta
zaleceń pozabiegowych.

 

§ 10 – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1. Zabrania się palenia papierosów na terenie salonu.

2. Zabrania się wprowadzania na teren salonu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

 

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów poświadczających umiejętności
pracowników salonu.

2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w regulaminie salon zobowiązuje się do podjęcia próby
polubownego ich rozwiązania.

3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w
mediach społecznościowych salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych
przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2021 r.